bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Wydarzenia« wstecz

Oferta pracy - Stanowisko - Głównego księgowego

Oferta pracy - Stanowisko - Głównego księgowego
Oferta pracy - Stanowisko - Głównego księgowego

NIEAKTUALNE
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zatrudni osobę na stanowisko - Głównego księgowego.

Wymiar etatu – pełen etat, praca w godz. 7.30-15.30,  umowa o pracę, zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji.   

 

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego księgowego winna spełniać wymagania zgodne z art. 54 ust.1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

 

Głównym księgowym powinna być osoba, która:

a)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

e)  spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

a) obsługa programów :

           Symfonia/finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, handel;

           Płatnik - rozliczenia z ZUS

b) dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

c) praktyczna znajomość zagadnień finansowo-księgowych, podatkowych i płacowych

d) znajomość obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości,

e) dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność, lojalność, poufność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

3. Sporządzanie rocznego planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

4. Dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych w powiązaniu z planem finansowym.

5. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6. Sporządzanie bilansu, terminowe realizacja sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej z działalności Ośrodka.

7. Sporządzanie rocznych planów dochodów i wydatków.

8. Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji.

9. Obsługa programu płacowego, naliczenia wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek ZUS, PPK potrąceń oraz terminowego ich przekazywania, prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej.

10. Obsługa programu księgowego – kontrolowanie, dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu.

11. Sporządzanie deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

12. Rozliczanie umów cywilno-prawnych.

13. Obsługa programu środki trwałe - prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Nadzór nad obsługą kasową Ośrodka.

15. Obsługa i prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

16. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

Oferty  zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@word.wloclawek.pl.

 

W CV należy umieścić dane osobowe obejmujące (art. 221  Kodeksu pracy):

  1. imię (imiona) i nazwisko
  2. datę urodzenia
  3. dane kontaktowe
  4. wykształcenie
  5. kwalifikacje zawodowe
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Termin składania ofert upływa dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 15.30

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane tylko w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 54 233-09-50 lub 54 233-09-55

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 2/4.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

3. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Włocławku http://www.word.wloclawek.pl/ w zakładce WORD - Ochrona Danych - Rekrutacja pracowników.

 

Stanowisko - Główny księgowy

 

 

« wstecz

W obiektywie WORDwszystkie galerie »