bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Ochrona Danych

Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Mendyk

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z Art. 4 pkt. 7 RODO „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Zgodnie z tym założeniem administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, którego to przedstawicielem jest osoba pełniąca funkcje Dyrektora.

Z osobą pełniącą funkcję Dyrektora można skontaktować się w następującej formie:

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 RODO w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w następującej formie:

  • listownie: ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek z dopiskiem „IOD”,
  • przez elektroniczną skrzynkę: iod@word.wloclawek.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku – WORD.

By osoba lepiej rozumiała działania podejmowane w imieniu administratora, konieczne jest wyjaśnienie, czym jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces, w którego wyniku system informatyczny może wpłynąć na sytuację osoby, której to dane uzyskał. System podejmuje decyzje co do działań bez udziału czynnika ludzkiego.

Jedną z form zautomatyzowanego przetwarzania danych jest profilowanie, które polega na zbieraniu informacji o osobie fizycznej, niezbędnych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są do prognozowania zachowań danej osoby.

By wywiązać się z zasady przejrzystości informacji względem osób fizycznych, które powierzają WORD swoje dane osobowe. Przetwarzanie danych w WORD zostało podzielone tak, by każda osoba fizyczna mogła łatwo sprawdzić, w jaki sposób jej dane osobowe są przetwarzane:

 
Egzaminowanie osób ubiegających się o prawo jazdy.

Rekrutacja pracowników.

Umowy cywilnoprawne.

Zamówienia publiczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach "Monitoring stacjonarny".

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rejestr skarg.

Rejestr korespondencji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Kursy i Szkolenia osób:

           Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

           Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

           Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów.

           Szkolenie uprawniające do kierowania ruchem drogowym.

           Szkolenie uprawniające do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

           Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy "kwalifikacja okresowa i kwalifikacja wstępna".

           Szkolenia dedykowane. Formy edukacyjne dotyczące Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/Techniki Jazdy.

           Specjalistyczne szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.


W obiektywie WORDwszystkie galerie »