bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony: http://www.word.wloclawek.pl/.

Data publikacji aplikacji: 2021-10-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-01.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wiśniewski: admin@word.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 233-09-64 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Za rozpatrywanie wniosków i uwag dotyczących dostępności cyfrowej odpowiedzialny jest Dyrektor WORD we Włocławku Marek Stelmasik -  kontakt: dyrektor@word.wloclawek.pl tel. 54 233-09-50.


Informacja na temat procedury:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrybcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa , przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od chwili wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Dostępność architektoniczna budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku przy ul. Zielnej 2/4:


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku przeprowadza egzaminy i obsługuje klientów w budynku szkoleniowo – administracyjnym przy ul. Zielnej 2/4, który został oddany do użytku w 2004 roku. Budynek posiada szereg rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Obsługa egzaminacyjna odbywa się na parterze, piwnice przeznaczone są na pomieszczenia techniczne i magazynowe z kolei piętro budynku służy administracji ośrodka. 


Wejście główne wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie i podjazd dla osób na wózkach. Na parterze budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczne pochwyty i umywalki. Wyjazd na plac manewrowy również został przystosowanych do osób przemieszczających się na wózkach. Przy wejściu do budynku zlokalizowana jest tablica informacyjna z numerami pomieszczeń i nazwami komórek organizacyjnych, szczegółowe opisy pomieszczeń znajdują się przy drzwiach do konkretnych pomieszczeń. Dodatkowo przy drzwiach głównych znajduje się punkt informacji, w którym pracownik udziela informacji klientom na temat lokalizacji pomieszczeń i zakresu załatwianych spraw oraz informuje osoby pracujące na piętrze budynku o konieczności obsługi klienta na parterze. Piętro budynku nie jest przystosowane do wejścia dla osób na wózkach z uwagi na wprowadzone na etapie projektowania i budowy rozwiązania techniczne. Dlatego wprowadzone zostały rozwiązania organizacyjne umożliwiające obsługę osób z ograniczeniami ruchowymi. Po otrzymaniu zawiadomienia od pracownika informacji pracownicy piętra obsługują interesantów w pomieszczeniach na parterze. 


WORD we Włocławku nie posiada samochodu przystosowanego do egzaminowania osób niepełnosprawnych, osoby przystępujące do egzaminów wykorzystują do tego celu pojazdy, na których się szkolili nie ponosząc kosztów z tytułu opłaty za egzamin. 


Dostosowanie egzaminacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych określone zostało w aktach prawnych regulujących proces egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 


Aplikacje mobilne


Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.


Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku wyposażona jest w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące takie jak:

  • Ustawienie wielkości czcionki
  • Ustawienie rozmiaru interlinii i odstępów między literami

 

W obiektywie WORDwszystkie galerie »