bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

KIEROWCO !!! 

 Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem.
Weź udział w szkoleniu zmniejszającym liczbę punktów karnych.

 


 Informację można uzyskać pod numerem telefonu:
 54/233-09-66 lub 54/233-09-50


Podstawa prawna

art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. ( Dz. U. 2023 roku poz. 1897) w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

Informacje

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.

 


Warunki przystąpienia do szkolenia

  1. przekazanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w/g wzoru,
  2. przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty,
  3. okazanie prawa jazdy. 


Program szkolenia
 

L.p. Temat zajęć Czas Forma prowadzenia zajęć Środki dydaktyczne Prowadzący zajęcia
1 Zasady i przepisy ruchu drogowego 2 godz. wykład prezentacja;
studium przypadku
Policjant komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2 Wypadki drogowe w Polsce - przyczyny, skutki, zapobieganie 2 godz. film lub prezentacja
3 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji 2 godz. film lub prezentacja
4 Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem 2 godz.  

film lub prezentacja

Psycholog transportu
5 Awaryjne hamowanie przy prędkości:
1. 30 km/h
2. 50 km/h
Niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia ćwiczenie praktyczne pojazd Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

 

Opłaty i terminy kursów

Kursy organizowane są tak często, jak występuje na nie zapotrzebowanie ze strony osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 1000,00 zł od jednego uczestnika.


Termin szkolenia:
29.07.2024 (poniedziałek) godz. 8:00-16:00 - szkolenie w trybie stacjonarnym


Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

Informację można uzyskać pod nr telefonu 54/233-09-70 lub 54/233-09-63 lub sekretariat 54/233-09-50

Druki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa,
  2. Wewnętrzny regulamin kursu.

W obiektywie WORDwszystkie galerie »