Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ochrona Danych powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

 

Inspektor Ochrony Danych - Zbigniew Matusiak
Kontakt: iod@word.wloclawek.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 2/4.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Włocławek ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.wloclawek.pl
 3. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW PRZYSTEPUJACYCH DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 2/4.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Włocławek ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.wloclawek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu egzaminowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art.6 ust. 1 lit.c RODO)
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi:
  a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  b. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  c. Akty wykonawcze do ww. Ustaw WORD nie będzie mógł zrealizować procesu egzaminowania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne WORD w celu obsługi procesu egzaminowania oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz banki w zakresie realizacji płatności.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony:
  - przepisami prawa:
  • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu - 1 miesiąc;
  • protokoły egzaminów państwowych - 50 lat;
  • złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego - 5 lat;
  • zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni;
  • rozliczenia finansowe - 10 lat
  - instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 8. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu możliwość usunięcia podgląu pana danych z aplikacji Biuro Obsługi Interesanta (BOI).
 11. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH I KURSACH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 2/4.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  o tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Włocławek ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek;
  o w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.wloclawek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu szkolenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest, w zależności od rodzaju szkolenia art.6 ust. 1 lit.a RODO, art.6 ust. 1 lit.b RODO, art.6 ust. 1 lit.c RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i wspierające system teleinformatyczny WORD w celu obsługi procesu szkolenia oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony:
  - przepisami prawa:
  • akta osób szkolonych – 5 lat;
  • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
  • rozliczenia finansowe 10 lat;
  - instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, pra•wo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju szkolenia jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W razie nie podania wymaganych danych WORD nie będzie mógł zrealizować procesu szkolenia.
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMY MONITORINGU BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Zielna 2/4.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Włocławek ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.wloclawek.pl
 3. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu jest: wizerunek osoby, zarejestrowany na nośniku cyfrowym.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD we Włocławku;
  • ochrony mienia
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • procedur odwoławczych w przypadku egzaminu na placu manewrowym.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD we Włocławku;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
  • Upoważnionym Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 6. Pani / Pana dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania (nie dłużej niż 90 dni).
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI DZIAŁANIAMI NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
 

Dotyczy działań podejmowanych przez WORD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między innymi turniejów, konkursów i innych akcji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (zwane dalej - BRD).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 2/4 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ul. zielna 2/4, 87-800 Włocławek (z dopiskiem Administrator)
- lub e-mailem na adres sekretariat@word.wloclawek.pl

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Zbigniew Matusiak. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ul. zielna 2/4, 87-800 Włocławek (z dopiskiem IOD)
- lub e-mailem na adres iod@word.wloclawek.pl

Sposób pozyskiwania danych
Pozyskiwane są od osób zainteresowanych uczestnictwem w akcjach BRD. W przypadku gdy uczestniczyć w danej akcji chce osoba niepełnoletnia dane pozyskiwane są od prawnego opiekuna osoby małoletniej.

Cele przetwarzania
Dane osobowe pozyskiwane są w celu zorganizowania i przeprowadzenia akcji związanej z BRD. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Podstawy przetwarzania
Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez administrator wynika z następującego przepisu:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym teks jednolity (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Komu mogą być udostępnione dane osobowe
- Upoważnionym pracownikom WORD.
- Podmiotom współorganizującymi określona akcję BRD.
- Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
- Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja, Urząd skarbowy itp.).

Okres przechowywania danych
Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:
- ewidencja uczestników – 3 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osobie uczestniczącej w turnieju, konkursie i innych akcjach związanych z BRD przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UDO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
do góry strony